Polimer News 라이브 스트림

0 - 50 표
Polimer News
채널의 최신 동영상
வெடிக்காத நிலையில் கிடந்த வெடியை எட்டி உதைத்த இளைஞர்.. திடீரென வெடித்ததால் காலில் படுகாயம்..!!
வெடிக்காத நிலையில் கிடந்த வெடியை எட்டி உதைத்த இளைஞர்.. திடீரென வெடித்ததால் காலில் படுகாயம்..!!
பேருந்தில் கதறிய பெண்.. கடவுள் போல் வந்த ஓட்டுநர் நடத்துனர்.. காவல் நிலையத்தில் நடந்த சுவாரசியம்..!
பேருந்தில் கதறிய பெண்.. கடவுள் போல் வந்த ஓட்டுநர் நடத்துனர்.. காவல் நிலையத்தில் நடந்த சுவாரசியம்..!
கண்டா வரச்சொல்லுங்க, ஏமாத்துனுவன கையோடு கூட்டி வாருங்க - பள்ளியின் அவல நிலை!
கண்டா வரச்சொல்லுங்க, ஏமாத்துனுவன கையோடு கூட்டி வாருங்க - பள்ளியின் அவல நிலை!
மனுக்களை ஆற்றில் கிழித்து வீசிச் சென்ற தி.மு.க. கவுன்சிலர்கள்..!
மனுக்களை ஆற்றில் கிழித்து வீசிச் சென்ற தி.மு.க. கவுன்சிலர்கள்..!
கட்சித் தொண்டரின் ஆசைக்காக சிறிது தூரம் குதிரையில் ஏறி பயணித்த அண்ணாமலை…!!
கட்சித் தொண்டரின் ஆசைக்காக சிறிது தூரம் குதிரையில் ஏறி பயணித்த அண்ணாமலை…!!

더 많이 불러오기

Polimer News 라이브 스트림

폴리머 뉴스의 온라인 라이브 스트림을 시청하고 최신 뉴스와 업데이트를 받아보세요. 이 인기 TV 채널을 시청하고 온라인으로 TV를 시청하여 시사, 정치, 엔터테인먼트 등의 실시간 보도를 확인하세요. 실시간 뉴스 스트리밍을 위해 즐겨 찾는 Polimer News를 통해 최신 정보를 받아보세요.
폴리머 뉴스는 사회적 의식이 있는 일반인에게 편견 없는 뉴스와 정확한 정보를 전달하는 것으로 명성을 얻고 있는 타밀어 뉴스 위성 TV 채널입니다. 24시간 방송을 통해 폴리머 뉴스는 타밀 나두 전역의 수백만 시청자에게 신뢰할 수 있는 뉴스 소스로 자리 잡았습니다.

P.V. 칼리아나 순다람이 설립한 폴리머 뉴스는 타밀 나두의 여러 지역에서 8개의 기본 케이블 TV 채널을 운영하는 폴리머 그룹에 속해 있습니다. 그룹의 주력 채널인 Polimer TV는 전 세계 수백만 타밀어 시청자를 대상으로 하는 완전 통합 타밀어 종합 엔터테인먼트 채널(GEC)입니다.

광범위한 도달 범위와 전담 저널리스트 팀을 갖춘 Polimer News는 시청자가 타밀나두, 인도 및 전 세계에서 일어나는 최신 사건에 대한 정보를 얻을 수 있도록 합니다. 이 채널은 정치, 시사, 스포츠, 엔터테인먼트 등 다양한 주제를 다룹니다. 편견 없는 뉴스를 전달하기 위해 노력하는 이 채널은 사회적 의식이 있는 일반인들 사이에서 충성도 높은 구독자를 확보하고 있습니다.

폴리머 뉴스는 기존 방송 외에도 시청자가 온라인으로 TV를 시청할 수 있도록 채널의 실시간 스트리밍을 제공합니다. 이 기능을 통해 채널의 도달 범위가 더욱 확장되어 시청자는 언제 어디서나 콘텐츠에 액세스할 수 있습니다. 이제 TV를 시청하지 않는 시청자들도 스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터를 통해 최신 뉴스를 접하고 연결 상태를 유지할 수 있습니다.

또한 폴리머 뉴스는 리얼리티 쇼를 비롯한 다양한 장르로 프로그램을 다양화했습니다. 이러한 움직임은 채널이 더 많은 시청자에게 어필하고 시청자의 다양한 관심사를 충족하는 데 도움이 되었습니다. 폴리머 뉴스는 뉴스, 예능, 리얼리티 프로그램을 혼합하여 제공함으로써 단순한 뉴스 보도를 넘어서는 종합적인 시청 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

타밀나두주에서 강력한 입지를 구축하고 편향되지 않은 뉴스와 정확한 정보를 전달하기 위해 노력한 결과, 폴리머 뉴스는 타밀나두주에서 두 번째로 큰 다중 시스템 사업자(MSO)가 되었습니다. 타밀나두주 10개 지역에 걸쳐 수백만 가구에 TV를 시청하고 있으며, 사회적 의식이 있는 일반인들이 신뢰할 수 있는 뉴스 공급원이 되고 있습니다.

결론적으로, 폴리머 뉴스는 시청자에게 편견 없는 뉴스와 정확한 정보를 제공하는 24시간 타밀어 뉴스 위성 TV 채널로 발전했습니다. 라이브 스트림 기능을 통해 시청자는 온라인으로 TV를 시청하고 이동 중에도 연결 상태를 유지할 수 있습니다. 다양한 장르로 비전을 확장함으로써 폴리머 뉴스는 시청자의 다양한 관심사를 충족하고 포괄적인 시청 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. 전반적으로 폴리머 뉴스는 사회적 의식이 있는 일반인에게 서비스를 제공하고 타밀 나두 및 그 밖의 지역에서 일어나는 최신 사건에 대한 정보를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.


Polimer News 실시간 무료보기

TV 채널 더 보기
Sandesh News
Sandesh News
0 - 5 0 표
  • 0
산데시 뉴스 라이브 스트리밍을 온라인으로 시청하고 최신 뉴스와 업데이트를 받아보세요. 이 인기 TV 채널을 통해 시사, 정치 등에 대한 포괄적인 보도를 시청하세요. 산데시 뉴스와 연결 상태를 유지하고 중요한 이벤트를 놓치지 마세요. 지난 99년 동안 구자라트에서 가장...
3 - 5 10 표
  • 60
어디서든 Angel TV 실시간 스트리밍을 시청하고 좋아하는 프로그램과 쇼를 즐겨보세요! 이 매혹적인 TV 채널을 시청하고 온라인으로 TV를 시청하여 몰입감 있고 재미있는 경험을 즐겨 보세요. Angel TV는 예수 그리스도의 재림이 임박했음을 선포하는 무료 HDTV...
Shalom TV America
Shalom TV America
5 - 5 2 표
  • 100
샬롬 TV 아메리카의 실시간 스트리밍으로 온라인으로 TV를 시청하세요. 이 인기 TV 채널에서 연결 상태를 유지하고 다양한 프로그램을 즐기세요. 비영리 단체인 샬롬 TV는 세 개의 간행물을 통해 미디어 영역에서 큰 영향력을 발휘하고 있습니다: 샬롬 타임즈, 샬롬...
3.6 - 5 5 표
  • 80
Jaya TV 라이브 스트리밍을 시청하고 최고의 타밀어 엔터테인먼트를 손끝에서 즐기세요. 매혹적인 프로그램과 매력적인 콘텐츠를 제공하는 채널인 Jaya TV를 통해 온라인 TV 시청의 편리함을 경험하세요. 1999년에 시작된 자야 TV는 타밀어에서 가장 인기 있는...
0 - 5 0 표
  • 0
DD 우르두어 라이브 스트림을 온라인으로 시청하고 다양한 우르두어 프로그램을 즐기세요. 온라인으로 편리하게 TV를 시청하면서 좋아하는 프로그램, 뉴스 및 엔터테인먼트에 연결하세요. 2006년 8월 15일 개국한 이래 시청자들의 마음을 사로잡고 있는 DD 우르두는...