Hậu Giang TV 라이브 스트림

2.8 - 5 5 표
Hậu Giang TV
채널의 최신 동영상
Chuyển động Đông Tây 26/03/2023 | Truyền hình Hậu Giang
Chuyển động Đông Tây 26/03/2023 | Truyền hình Hậu Giang
Nghị lực của Thảo | Truyền hình Hậu Giang
Nghị lực của Thảo | Truyền hình Hậu Giang
Nhịp sống ngày mới 26/03/2023 | Truyền hình Hậu Giang
Nhịp sống ngày mới 26/03/2023 | Truyền hình Hậu Giang
Tp.HCM đấu giá xe vi phạm giá khởi điểm 500.000 đồng/chiếc | Truyền hình Hậu Giang
Tp.HCM đấu giá xe vi phạm giá khởi điểm 500.000 đồng/chiếc | Truyền hình Hậu Giang
Chuyển động Đông Tây 25/3/2023| Truyền hình Hậu Giang
Chuyển động Đông Tây 25/3/2023| Truyền hình Hậu Giang

더 많이 불러오기

Hậu Giang TV 라이브 스트림

Hau Giang Television(HGTV)은 Hau Giang 성 인민위원회에서 운영하는 지역 텔레비전 방송국입니다. 매일 아침 라디오 방송국은 방송국의 "사운드트랙"이라고 하는 기악과 라디오 방송국에서 "코러스"라고 부르는 방송국의 이름과 위치를 나타내는 문장을 방송합니다. 한 남자와 한 여자로 구성된 아나운서가 차례로 읽습니다. 라디오의 음악적 테마는 방송국 창립 이래 현재까지 사용된 음악가 Quoc Huong의 "Tam Vu"입니다.


Hậu Giang TV 실시간 무료보기

TV 채널 더 보기
3 - 5 10 표
  • 60
호치민시 텔레비전 방송국의 정보-스포츠-엔터테인먼트-음악 채널로,매일 23.5/24 시간 방송됩니다. 이 방송은 호치민시와 남부 지방 및 전국의 관객들이 시청하는 방송 채널이며 베트남에서 가장 인기있는 방송 채널 중 하나입니다....
3.6 - 5 3 표
  • 80
Vinh Long 라디오 - 텔레비전 방송국은 지방 당 위원회, 정보 통신부 및 Vinh Long 지방 인민 위원회가 운영하는 라디오 및 텔레비전 방송국입니다. 방송국의 약어인 THVL은 방송국 로고에 포함되어 있습니다. Vinh Long TV 및 라디오 방송국은...
3.4 - 5 5 표
  • 60
Quang Ninh 라디오 및 텔레비전 방송국(QTV)은 Quang Ninh 지방 인민 위원회 산하의 라디오 및 텔레비전 방송국으로 당 위원회, 정부 및 Quang Ninh 지방 주민의 정보 기관 역할을 합니다. Quang Ninh 성 안팎의 모든 시청자, 청취자....
3 - 5 5 표
  • 60
다낭 라디오 및 텔레비전 방송국(다낭 라디오 및 텔레비전 방송국)은 다낭시 인민위원회 아래 지역 라디오 및 텔레비전 방송국입니다. 이 방송국은 2 개의 채널을 포함합니다:다낭 티비 1 고화질,다낭 티비 2 고화질,라디오 채널:98.5 메가 헤르츠...
2.8 - 5 53 표
  • 60
DaNangTV2는 Da Nang 라디오 및 텔레비전 방송국의 일반 정보 엔터테인먼트 채널입니다. 2008년 5월 5일에 파일럿을 시작하여 2008년 6월 1일에 공식 방영되었습니다. Da Nang Radio - Television Station(영어: Da Nang...