Rioni TV 라이브 스트림

2.8 - 525 표
Rioni TV
채널의 최신 동영상
ქუთაისში მერიის ორგანიზებით ახალგაზზრდული ფესტივალი 2023 ჩატარდა
ქუთაისში მერიის ორგანიზებით ახალგაზზრდული ფესტივალი 2023 ჩატარდა
⭕️ კოლაჟი ?დავით ლიკლიკაძე
⭕️ კოლაჟი ?დავით ლიკლიკაძე
იმერეთსი სახელმწიფო რწმუნებული ზვიად შალამბერიძე ოფიციალური დელეგაციით ჩინეთში იმყოფებოდა
იმერეთსი სახელმწიფო რწმუნებული ზვიად შალამბერიძე ოფიციალური დელეგაციით ჩინეთში იმყოფებოდა
28-30 სექტემბერს მესხიშვილის თეტრში წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი დაფდაფები ღამით
28-30 სექტემბერს მესხიშვილის თეტრში წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი დაფდაფები ღამით
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო

더 많이 불러오기

Rioni TV 라이브 스트림

Rioni TV 실시간 스트리밍을 시청하고 좋아하는 쇼와 프로그램을 온라인으로 즐기세요. 이 인기 TV 채널에서 최신 뉴스, 엔터테인먼트 등을 계속 시청하세요. Rioni TV로 온라인 TV 시청의 편리함을 경험하세요.
리오니 TV-라디오 회사: 그루지야 방송의 선구자

쿠타이시에서 운영 중인 리오니 TV-라디오 컴퍼니는 조지아에서 유명한 텔레비전 채널입니다. 1986년에 설립된 조지아 최초의 상업용 텔레비전의 법적 후계자라는 특이한 이력을 가지고 있습니다. 선구적인 저널리스트인 바드리 카페티바체(Badri Kapetivadze)가 이끄는 리오니 TV-라디오 컴퍼니는 조지아의 방송 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 해왔습니다.

카페티바체의 리더십 아래 리오니 TV-라디오 컴퍼니는 쿠타이시와 그 밖의 지역에서 텔레비전 시청에 혁명을 일으킨 몇 가지 이정표를 세웠습니다. 1989년 5월 7일, 이 회사는 쿠타이시에 최초의 케이블 텔레비전 네트워크를 개국하여 약 5000명의 가입자를 대상으로 서비스를 제공했습니다. 이 개발은 더 다양한 채널과 향상된 수신 품질을 제공함으로써 사람들의 텔레비전 소비 방식에 큰 변화를 가져왔습니다.

1991년 6월 28일, 7미터 채널에서 성공적으로 생방송을 진행한 것은 리오니 TV-라디오 컴퍼니의 주목할 만한 성과 중 하나였습니다. 이 라이브 스트리밍 기능을 통해 시청자는 집에서 편안하게 실시간 이벤트, 뉴스 속보, 라이브 엔터테인먼트를 경험할 수 있었습니다. 이 혁신은 텔레비전 시청에 새로운 차원의 즉각성과 참여도를 가져왔고, 전 세계 시청자들의 관심을 사로잡았습니다.

진화하는 미디어 환경에 적응해야 할 필요성을 인식한 Rioni TV-Radio Company는 디지털 시대를 받아들여 온라인 TV 서비스를 제공하기 시작했습니다. 시청자들은 이제 온라인으로 TV를 시청할 수 있게 되어 지리적 위치에 관계없이 다양한 장치에서 좋아하는 프로그램을 유연하게 즐길 수 있게 되었습니다. 이러한 움직임은 채널의 도달 범위를 확장하고 더 많은 시청자와 소통할 수 있게 해준 획기적인 전환점이었습니다.

1995년 5월 18일, LLC TV-라디오 소사이어티 "Rioni"가 공식적으로 등록되었으며, 바드리 카페티바제가 생을 마감할 때까지 회장직을 역임했습니다. 이 등록은 합법적이고 인정받는 미디어 조직으로서 Rioni의 입지를 공고히 하고 신뢰도와 명성을 더욱 강화했습니다. 카페티바체는 재임 기간 내내 유익하고 매력적인 프로그램을 통해 양질의 저널리즘을 장려하고 공동체 의식을 함양하는 데 전념했습니다.

오늘날 리오니 TV-라디오 컴퍼니는 그루지야 방송의 선두주자로 자리매김하고 있습니다. 디지털 시대에 성공적으로 적응하여 시청자의 다양한 관심사를 충족할 수 있는 다양한 프로그램과 서비스를 제공하고 있습니다. 뉴스와 엔터테인먼트에서 문화 및 교육 콘텐츠에 이르기까지 Rioni TV-Radio Company는 진화하는 시청자의 요구를 충족하는 종합적인 텔레비전 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

결론적으로, 리오니 TV-라디오 컴퍼니는 그루지야 방송 발전에 중추적인 역할을 해왔습니다. 설립자인 바드리 카페티바체는 케이블 텔레비전 및 라이브 스트리밍 기능 도입과 같은 수많은 획기적인 이니셔티브를 주도했습니다. 디지털 시대를 수용하고 온라인 텔레비전 서비스를 제공함으로써 Rioni는 조지아에서 선도적인 텔레비전 채널로서의 입지를 더욱 공고히 했습니다. 양질의 프로그램과 지역 사회 참여에 대한 헌신으로 Rioni TV-Radio Company는 미국 방송의 미래를 계속 만들어가고 있습니다.


Rioni TV 실시간 무료보기

TV 채널 더 보기
4 - 5 1 표
  • 80
코미디 아르시 라이브 스트리밍을 시청하고 온라인에서 재미있는 코미디 쇼를 즐겨보세요. TV에서 가장 재미있는 순간을 놓치지 마시고 Comedy Arxi를 시청하며 마음껏 웃으세요. 코미디 채널: 조지아 최초의 유머 채널 텔레비전 세계에는 다양한 장르와 관심사를...
0 - 5 0 표
  • 0
마라오 TV 라이브 스트리밍을 시청하고 좋아하는 TV 프로그램을 온라인으로 즐기세요. Marao TV에서 최신 뉴스, 엔터테인먼트 등을 최신 상태로 유지하세요. 여성 시청자를 대상으로 하는 마라오 TV는 여성 테마를 중심으로 한 TV 프로그램을 제작한다는 구체적인...
3.2 - 5 44 표
  • 60
Adjara TV 라이브 스트리밍을 시청하고 좋아하는 쇼와 프로그램을 온라인으로 즐기세요. Adjara TV에서 온라인으로 TV를 시청하여 최신 뉴스, 엔터테인먼트 등을 시청하세요. 공영 방송사의 Adjara 텔레비전 및 라디오는 정치적, 종교적, 상업적 영향으로부터...
3.5 - 5 76 표
  • 80
Imedi TV는 최고 수준의 텔레비전 콘텐츠의 매혹적인 라이브 스트리밍을 제공합니다. Imedi TV로 온라인으로 TV를 시청하고 다양한 매력적인 쇼와 프로그램에 빠져보세요. TV 회사 "Imedi"는 조지아의 TV 환경에 혁명을 일으키기 위해...
3.8 - 5 20 표
  • 80
코카서스 지역의 매혹적인 콘텐츠를 실시간으로 스트리밍하는 선도적인 TV 채널인 TV 카브카시아를 통해 온라인으로 TV를 시청하세요. 언제 어디서나 좋아하는 프로그램, 뉴스 및 엔터테인먼트에 연결 상태를 유지하세요. 지금 바로 TV Kavkasia의 활기찬 문화와...