TRT 라이브 스트림

2.7 - 5 4 표
TRT
채널의 최신 동영상
Chương trình Thời sự - trưa 20/3/2023 (Thứ Hai)
Chương trình Thời sự - trưa 20/3/2023 (Thứ Hai)
Xây dựng nhà vệ sinh công cộng phục vụ du khách
Xây dựng nhà vệ sinh công cộng phục vụ du khách
Tập trung dồn lực cho công tác GPMT các dự án trọng điểm
Tập trung dồn lực cho công tác GPMT các dự án trọng điểm
Trao 148 giải thưởng cá nhân, 20 giải tập thể cuộc thi Hue – ICT Challenge 2023
Trao 148 giải thưởng cá nhân, 20 giải tập thể cuộc thi Hue – ICT Challenge 2023
Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2022-2023.
Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2022-2023.

더 많이 불러오기

TRT 라이브 스트림

라디오 및 TV 방송국 Thua Thien Hue(TRT - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế)는 후에의 매력적이고 보람 있는 땅, 사람, 문화 및 관광을 소개하고 홍보하기 위한 연사 및 프로그램의 품질을 만들고 개선하는 데 전념하고 있습니다. . 이것이 라디오 방송국이 문화 관광 센터의 미디어 기관이 되기에 합당한 발전 방향입니다. 전문 건강, 교육 - 훈련; 중부지방과 전국의 과학기술. "내 안의 색조 코너", "백년의 색조 시장", "원스 어폰 어 테일", "테일즈 오브 색조", "색조 - 땅과 사람", " 러브 송 오브 휴', '까 후에', '두 테'. 사랑의 리듬을 잇다' 프로그램은 도내 어려운 사정에 처한 은인과 가정을 잇는 다리가 되었습니다. 매년 가난한 사람들과 인생에서 불행한 사람들을 위해 수십억 동을 지원하는 캠페인이 있습니다.


TRT 실시간 무료보기

TV 채널 더 보기
3 - 5 5 표
  • 60
다낭 라디오 및 텔레비전 방송국(다낭 라디오 및 텔레비전 방송국)은 다낭시 인민위원회 아래 지역 라디오 및 텔레비전 방송국입니다. 이 방송국은 2 개의 채널을 포함합니다:다낭 티비 1 고화질,다낭 티비 2 고화질,라디오 채널:98.5 메가 헤르츠...
0 - 5 0 표
  • 0
THVL2는 Vinh Long 라디오 및 TV 방송국의 문화 및 소셜 채널로 매일 24시간 방송됩니다. THVL2는 종합 엔터테인먼트 채널입니다. 방송국의 약어인 THVL은 방송국 로고에 포함되어 있습니다. Vinh Long TV 및 라디오 방송국은 엔터테인먼트...
3.1 - 5 16 표
  • 60
Binh Duong 라디오 및 텔레비전 방송국(BTV)은 Binh Duong 지방 인민 위원회의 라디오 및 텔레비전 방송국입니다. Binh Duong 라디오 및 텔레비전 방송국의 텔레비전 채널은 전국을 커버합니다. Binh Duong 라디오 및 텔레비전 방송국의...
2.7 - 5 4 표
  • 60
라디오 및 TV 방송국 Thua Thien Hue(TRT - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế)는 후에의 매력적이고 보람 있는 땅, 사람, 문화 및 관광을 소개하고 홍보하기 위한 연사 및 프로그램의 품질을 만들고...
2.8 - 5 5 표
  • 60
Hau Giang Television(HGTV)은 Hau Giang 성 인민위원회에서 운영하는 지역 텔레비전 방송국입니다. 매일 아침 라디오 방송국은 방송국의 "사운드트랙"이라고 하는 기악과 라디오 방송국에서 "코러스"라고 부르는...