Tv arta 라이브 스트림

4 - 5 1 표
Tv arta
채널의 최신 동영상
Haziri: Qeveria Kurti ka prodhuar kriza në veri
Haziri: Qeveria Kurti ka prodhuar kriza në veri
Haziri: Marrëveshja çon drejt krijimit të pushtetit të tretë në Kosovë
Haziri: Marrëveshja çon drejt krijimit të pushtetit të tretë në Kosovë
Noli: Mush o trip kur lexon për zbulimet që janë bo edhe n’cilin vit janë bo
Noli: Mush o trip kur lexon për zbulimet që janë bo edhe n’cilin vit janë bo
Perpi: Prej që u dal GPS-i s’t’vyjnë as harta, as njerzt, as shoqni, as gjuhën me ditë...
Perpi: Prej që u dal GPS-i s’t’vyjnë as harta, as njerzt, as shoqni, as gjuhën me ditë...
Sinani: Simas nji studimi gjerman po del si na shqiptart gjithë i kena respektu ma t’vjetrit
Sinani: Simas nji studimi gjerman po del si na shqiptart gjithë i kena respektu ma t’vjetrit

더 많이 불러오기

Tv arta 라이브 스트림

정치,경제,문화 및 스포츠는 시간 포털을 통해 더 빨리 제공됩니다. 모든 시간과 함께 산책을 클릭! 베스트 데일리 타임즈에 대한 아이 세르 티아에 의해 구매-코소보에서 최고의 신문.


Tv arta 실시간 무료보기

TV 채널 더 보기
3.5 - 5 4 표
  • 80
코소보의 세 번째 공공 텔레비전 채널입니다. 코소보의 라디오 텔레비전의 일환으로,공공 서비스 방송,알티 테크 3 생산 및 방송 뉴스 방송과 토크쇼. 또한 정치 토크쇼를 방송합니다. 2015 년 11 월 15 일~2015 년 11 월 15 일 유럽 방송 연합은 또한 2...
5 - 5 1 표
  • 100
텔레비전 베사(텔레비전 베사)는 라디오가 소유 한 지역 텔레비전 방송국입니다. 2002 년에 지역 라디오 방송국으로 설립되었습니다. 이 채널은 2 년 후인 2004 년에 소개되었습니다. 그것은 모든 사업 개발 보조금 계획에 대한 미디어의 일부 코소보에서 여섯 아울렛...
Klan Kosova
Klan Kosova
3.2 - 5 20 표
  • 60
클랜 코소바 이다 코소바 개인 텔레비전 방송국에 기반을 둔 프리스 티나,코소보,2009 년 2 월 17 일 코소바 버전으로 출시되었습니다. 그것은 지주 한국고 미디어 투자에 의해 소유된다. 클랜 코소바의 프로그램에는 대부분 라이브 및 사전 녹음된 쇼,뉴스 에디션,사회...
KTV - Kohavision
KTV - Kohavision
3.1 - 5 6 표
  • 60
코하 비전 이다 코소 바르 텔레비전 방송사,의 일부 코하 그룹. 코하비전(노래방)은 코소보 전쟁 이후,더 정확하게는 2000 년에 방송을 시작했습니다.뉴스 코하 전자 라즈 메브(뉴스 시간)와 함께,매우 중요한 분야이며,대부분의 국가에서 지켜 비아인. 코하비전은...
Kanal 10 (Gazeta10)
Kanal 10 (Gazeta10)
0 - 5 0 표
  • 0
가제 타 10 의 일부입니다 자바 멀티미디어 제작,또한 소유 카날 10 과 라디오 10. 가제 타(10)는 경험이 풍부한 언론인에 의해 주도되는 정보 포털이며,어디서나 코소보 및 해외,최신 뉴스를 찾아,품질 및 전문 저널리즘에 최선을 다하고 있습니다. 자료 10 자료...