BPTV1 라이브 스트림

3.0 - 5 21 표
BPTV1
채널의 최신 동영상
Quá tải bãi rác ở xã Bom Bo |BPTV
Quá tải bãi rác ở xã Bom Bo |BPTV
Alo Bác sĩ cây trồng |  Quản lý bệnh hại trên sầu riêng giai đoạn ra trái non| BPTV
Alo Bác sĩ cây trồng | Quản lý bệnh hại trên sầu riêng giai đoạn ra trái non| BPTV
Bắt đối tượng biến pháo hoa lậu thành sản phẩm của Bộ Quốc phòng |BPTV
Bắt đối tượng biến pháo hoa lậu thành sản phẩm của Bộ Quốc phòng |BPTV
BPTV NEWS 26-3-2023: Efficiency of the model of production in association with consumption
BPTV NEWS 26-3-2023: Efficiency of the model of production in association with consumption
Hành trình khát vọng: Nguồn nhân lực công nghệ thông tin trước yêu cầu chuyển đổi số
Hành trình khát vọng: Nguồn nhân lực công nghệ thông tin trước yêu cầu chuyển đổi số

더 많이 불러오기

BPTV1 라이브 스트림

이 뉴스,교육 및 빈 푸옥 라디오와 텔레비전 방송국과 신문의 엔터테인먼트 전문 공식 채널입니다.
우리는 지속적으로 정보를 빠르고,정확하고,매력적이고 인도적으로 업데이트합니다.


BPTV1 실시간 무료보기

TV 채널 더 보기
0 - 5 0 표
  • 0
Tien Giang Radio - Television Station(THTG)은 Tien Giang 지방 인민 위원회 산하의 라디오 및 텔레비전 방송국입니다. 또한 이 기관은 정보통신부의 국무부 언론, 전송 및 방송부 산하이기도 합니다. 방송국의 현재 로고는...
3.0 - 5 17 표
  • 60
Binh Duong 라디오 및 텔레비전 방송국(BTV)은 Binh Duong 지방 인민 위원회의 라디오 및 텔레비전 방송국입니다. Binh Duong 라디오 및 텔레비전 방송국의 텔레비전 채널은 전국을 커버합니다. Binh Duong 라디오 및 텔레비전 방송국의...
0 - 5 0 표
  • 0
THVL2는 Vinh Long 라디오 및 TV 방송국의 문화 및 소셜 채널로 매일 24시간 방송됩니다. THVL2는 종합 엔터테인먼트 채널입니다. 방송국의 약어인 THVL은 방송국 로고에 포함되어 있습니다. Vinh Long TV 및 라디오 방송국은 엔터테인먼트...
3 - 5 10 표
  • 60
호치민시 텔레비전 방송국의 정보-스포츠-엔터테인먼트-음악 채널로,매일 23.5/24 시간 방송됩니다. 이 방송은 호치민시와 남부 지방 및 전국의 관객들이 시청하는 방송 채널이며 베트남에서 가장 인기있는 방송 채널 중 하나입니다....
2.8 - 5 16 표
  • 60
빈즈옹 라디오 및 텔레비전 방송국은 성 인민위원회 바로 아래에있는 비 사업 단위로서 당위원회와 빈즈옹 지방 정부의 언론 기관이되는 기능을 수행합니다. 방송국은 정보통신부의 언론,송신 및 방송의 국가 관리하에 있으며,정보통신부는 지방인민위원회가 지정한 지역의 국가...