Vasantham TV онлайн прямой эфир

3.2 из 511 голос(ов)
Vasantham TV
Последние видео телеканала
பலஸ்தீன மக்களுக்கு குரல் கொடுத்தற்காக ஜனாதிபதிக்கு நன்றி  | Vasantham TV |
பலஸ்தீன மக்களுக்கு குரல் கொடுத்தற்காக ஜனாதிபதிக்கு நன்றி | Vasantham TV |
BIZ News | 02-03-2024  | Vasantham TV
BIZ News | 02-03-2024 | Vasantham TV
செங்கடலுக்கு போர் கப்பல் அனுப்பியது  தேவையற்ற ஆணியா?  மக்களின் கேள்விக்கு  அலிசப்ரி பதில் !
செங்கடலுக்கு போர் கப்பல் அனுப்பியது தேவையற்ற ஆணியா? மக்களின் கேள்விக்கு அலிசப்ரி பதில் !
ஜக்கிய தேசிய கட்சியின் திறந்த பொருளாதார கொள்கை  இலங்கை ஏற்றுமதிக்கு சாபகேடானது ! | Vasantham TV |
ஜக்கிய தேசிய கட்சியின் திறந்த பொருளாதார கொள்கை இலங்கை ஏற்றுமதிக்கு சாபகேடானது ! | Vasantham TV |
Hey, இதுதான் Pongal celebration-ஆ... உறியடி, மகிழ்ச்சியுடன் university of kelaniya  கொண்டாட்டம் !
Hey, இதுதான் Pongal celebration-ஆ... உறியடி, மகிழ்ச்சியுடன் university of kelaniya கொண்டாட்டம் !

Загрузить больше

Vasantham TV смотреть онлайн

Смотрите прямые трансляции Vasantham TV и смотрите свои любимые передачи и фильмы онлайн. Наслаждайтесь лучшими тамильскими развлечениями с Vasantham TV, доступными для просмотра телевидения онлайн.
В 2009 году 25 июня Независимая телевизионная сеть (ITN) запустила свой тамильский канал Vasantham TV. Это стало важной вехой в развитии тамильского телевидения, обеспечив тамилоязычное население специальным каналом, удовлетворяющим его культурные и развлекательные потребности.

Первоначально телеканал Vasantham TV имел ограниченное покрытие, охватывая только Западную провинцию Шри-Ланки. Однако, осознав спрос на тамильские программы по всей стране, телеканал предпринял шаги по расширению зоны вещания на другие регионы. Это позволило большему числу зрителей получить доступ к контенту канала и сохранить связь со своими культурными корнями.

Одним из главных достижений стало расширение зоны вещания Vasantham TV на Джафну, город в Северной провинции. Этот шаг получил высокую оценку тамильской общины, проживающей в Джафне, поскольку обеспечил им доступ к качественным тамильским программам, которые ранее были им недоступны. Присутствие телеканала в Джафне помогло преодолеть разрыв между тамильскими общинами на севере и в остальной части страны.

Для дальнейшего расширения зоны охвата телеканал Vasantham TV принял стратегическое решение использовать самую высокую передающую башню в Южной Азии - Коккавиль. Таким образом, телеканал получил возможность распространить свое вещание на всю Северную провинцию, обеспечив тамильским зрителям в этом регионе возможность смотреть программы телеканала без каких-либо ограничений. Этот шаг также позволил Vasantham TV утвердиться в качестве заметного игрока в индустрии тамильского телевидения.

Осознавая важность всестороннего охвата вещания, телеканал Vasantham TV продолжил работу по его расширению. С помощью передающей башни Мадулсимай телеканал смог охватить провинцию Ува, округ Бадулла и Восточную провинцию. Это расширение стало значительным шагом вперед для Vasantham TV, так как позволило тамильским зрителям в этих регионах получить доступ к программам канала и оставаться на связи со своим культурным наследием независимо от их местонахождения.

В эпоху цифровых технологий, когда все большую популярность приобретают потоковое вещание и просмотр телевизионных программ онлайн, телеканал Vasantham TV также адаптировался к потребностям своей технически подкованной аудитории. Канал предлагает прямую трансляцию своих программ, позволяя зрителям смотреть любимые передачи, новости и развлекательные материалы в режиме онлайн. Этот шаг еще больше повысил доступность и удобство для зрителей, позволив им оставаться на связи с Vasantham TV даже в дороге.

Расширение и рост телеканала Vasantham TV с момента его создания в 2009 году были поразительными. Со скромного старта, когда зона вещания ограничивалась Западной провинцией, телеканал стал известным во всей Шри-Ланке. Благодаря усилиям по расширению охвата Джафны, всей Северной провинции и других регионов телеканал стал надежным источником тамильских программ для зрителей по всей стране.

Стремление телеканала Vasantham TV предоставлять качественный контент и поддерживать связь со своей аудиторией проявляется в его услугах потокового вещания в Интернете. Предлагая зрителям возможность смотреть телевидение онлайн, телеканал адаптируется к меняющимся зрительским привычкам своей аудитории, обеспечивая им доступ к любимым передачам и возможность быть в курсе последних новостей и развлечений, где бы они ни находились.

По мере роста и развития телеканала Vasantham TV становится очевидным его неизменное стремление служить тамильскому сообществу. Благодаря расширению зоны вещания и предоставлению услуг потокового вещания в Интернете, Vasantham TV занял позицию ведущего тамильского телеканала в Шри-Ланке, обеспечивающего платформу для сохранения культуры, развлечений и информации для тамилоязычного населения.


Vasantham TV онлайн смотреть сейчас прямой эфир

Еще каналы по теме
Смотрите прямую трансляцию ITN Sri Lanka и наслаждайтесь любимыми телепрограммами онлайн. Будьте в курсе новостей, развлечений и других событий...
Смотрите телевидение онлайн с помощью прямой трансляции Sri TV. Будьте в курсе последних новостей, развлекательных и культурных программ благодаря...
Смотрите прямую трансляцию Rupavahini TV и наслаждайтесь удобством просмотра телевидения онлайн. Будьте в курсе последних новостей, развлекательных и...
Смотрите телевидение онлайн с помощью прямой трансляции Haritha TV. Следите за любимыми шоу и программами, не выходя из дома. Настройтесь на Haritha...
Смотрите прямые трансляции DAN Television и наслаждайтесь любимыми шоу и программами онлайн. Наслаждайтесь лучшими телевизионными развлечениями с...